Open Day for Freedom

 • Start date:
  21.6.2016, 18:00
 • Venue:
  Prague
 • Place:
  PETROHRADSKÁ 1.2.3.
 • Admission:
  --

//CZ// – (FOR ENGLISH SCROLL DOWN)
Ve spolupráci Petrohradská kolektiv & Metaculture & Flying Freedom festival jsme pro Vás připravili jednodenní mikro-festival divadla a mezikulturní výměny s názvem “Open Day for Freedom” v ateliérovém komplexu Petrohradská 1.2.3.

A co Vás čeká? Jammování, 2 workshopy (vhodné i pro děti); loutkové představení pro dospělé; site specific muzikál Refuguee Safari nebo promítání a diskuse nad filmem Refugees režiséra Tomáše Kratochvíla. Tak trošku jiné úterý.

DATUM/ DATE: 21. června/ june(18:00 – 24:00)
Vstupné: dobrovolné(doporučené: dospělý 100Kč/ děti zdarma)

Program/ Line-up:

18:00 – 19:00

Výroba papírových loutek/ WORKSHOP

Husam Abed (Palestine/Jordan), Daniel Viana (Portugal), Mafalda Lopes (Portugal), Jan Polak (Slovakia)

Pro děti do >8 let a dospělé. (maximálně 20 účastníků). V angličtině a češtině.

Workshop trvá přibližně dvě hodiny a jedná se o intenzivní práci s papírem a zkoumání jeho možností jako materiálu pro výrobu objektů a loutek. Hlavním cílem workshopu je nabídnout dostatečný základ pro realizaci vlastních nápadů.

18:00 – 19:00
Perfumed Garden/ Voňavá zahrada
Hrají: Maia Chanvin (France) | Reka Deak (Hungary/Romania) | Dramaturge: Jacob Maksymov
Pro dospělé; kapacita: 50 diváků.

Divadelní představení založené na objektech a smyslech u dospělých. Adaptace Al-Nafzawiho erotické knihy poezie “The Perfumed garden”. Lidský vjem ve formě vizuálních metafor, vyprávění příběhu, živé hudby a stínohry.

Délka představení: 50min
Jazyky: Angličtina, Francouzština, Madarština, Čestina a Arabština

19.10 – 20:10

Já a můj předsudek/ WORKSHOP
Kamila Axmannova and and Daniel Dvořák, Co-founders of Metaculture(Czech Republic)

Pro děti. (maximálně 20 účastníků) v češtině

12 to 16 years old

Cílem workshopu “Já a můj předsudek” je se obeznámit s konceptem předsudků a poznat své vlastní předsudky, případně předsudky v naší společnosti. Pokusíme si vysvětlit proces formování rasismu – jak vznikají stereotypy, předsudky, skze konstituci a manifestaci xenofobie až k extremistickým vzorům chování, které jsou často zdrojem rasismu. Snažíme témata projít velmi vstřícnou a interaktivní, hravou formou, která je vhodná pro děti.

19.10 – 20:10

Jam session
pro všechny hudebníky(18+)
With Michal Kwiatkowsi (Poland), Husam Abed (Palestine/Jordan), Lucie Novakova (Czech Republic), Saga Bjorklund Jonsson (Sweden), Miguel Garcia (Mexico), Jan Polak (Slovakia), Eliise Selisar (Estonia), Maia Chanvin (France)

Ukažte svou vášen, entusiasmus, inspiraci a hlavně své umění na hudební nástroj. Jam session nabízí příležitost se potkat mezi hudebníky, umělci, profesionály a amatéry, skrze svobodu hudby poznat okolí nebo jen klidně naslouchat a meditovat. Budte skupinia, naučte se nvé melodie a vytvorte si hudební cit.

20.20 – 21.40
Refugee safari
Skript a režie: Nicola Bremer (Germany/Italy/Swiss) | Hrají: Husam Abed (Palestine/Jordan), Saga Bjorklund Jonsson (Sweden) | Stage Design: Reka Deak (Hungary/Romania) | Choreography: Hanna Morau (Sweden) |

Progresivní muzikál o válce, hranicích, zbraních, národních parcích, utečencích a “hvezném kapitánovi a světě Ikea”

Tento projekt vznikl ve spolupráci Father and Son Mainstream [SWE, IT, GE], Dafa Puppet Theatre [JO], Babu Association [RO, HU], Bataljonen [SWE] and Naprawski [IT].

22:00 – 23:00

Promítání a diskuse nad filmem s režisérem snímku

Refugees
Directed by: Tomas Kratochvil
Documentary Film Screening
Synopse:
Jak vypadá cesta za evropským snem z perspektivy uprchlíka? Režisér Tomáš Kratochvíl na vlastní kůži a s pomocí skryté kamery odhaluje, jak probíhá pašerácký byznys na březích Turecka. Dokumentární film Uprchlíci natáčel režisér Tomáš Kratochvíl v průběhu listopadu roku 2015 v Turecku u hranic s Islámským státem, na břehu Egejského moře a na Balkáně. Jeho záměrem bylo stát se uprchlíkem a pokusit se zjistit a natočit víc, než se daří obvyklým reportérským způsobem. Na pláži nedaleko tureckého Izmiru potkal íránskou dvojici – matku, která utíkala se svým synem do Německa splnit jeho sen o kariéře chirurga. Podstoupil s nimi složité vyjednávání s pašeráky, plavbu na gumovém člunu přes moře i cestu Balkánem. Díky skryté kameře natočil unikátní záběry tohoto životu nebezpečného byznysu, kterému nestojí v cestě ani turecká policie, ani Evropská unie. Své hrdiny sledoval i během prvních týdnů v novém domově na západě Německa.

Tomáš Kratochvíl
Absolvent Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Tomáš Kratochvíl strávil pouhý rok na katedře střihu na FAMU. Podílel se jako režisér na hraném celovečerním filmu Hives (2012), který je výsledkem spolupráce pěti evropských filmových škol. Prosadil se ale až dokumentárním filmem Gadžo (2014), což byl autorův filmový deník o jeho půlročním pobytu mezi Romy ve vyloučené lokalitě v Předlicích. Celovečerní snímek Češi proti Čechům (2015), který je jeho volným pokračováním, získal zvláštní uznání poroty na mezinárodním festivalu v Jihlavě. Sociální a rasové problematice a zároveň legislativním procesům se věnuje v dokumentu Ubytovny (2015). Snímek Uprchlíci (2016) pojednává o situaci na hranicích Turecka s Islámským státem a také o pašeráckém byznysu na tureckém pobřeží. Autor se sám vydával za uprchlíka a se skrytou kamerou zachytil složité vyjednávání s pašeráky a cestu na gumovém člunu přes moře.

// ENG –
In cooperation with non-profit association Petrohradská kolektiv z.s. &Metaculture & Flying Freedom festival is taking place one day micro-festival of theatre and intercultural exchange “Open day festival of Freedom” in an artistic studio komplex Petrohradska 1.2.3. in Prague 10 – Vršovice.

Why is this tuesday going to be interesting? Jam session, 2 workshops( also for children); puppet theatre play for adults, site specific musical play and screening with a discussion.

DATE: 21st june(18:00 – 24:00)
Entrance fee: voluntary(recommended: 100kč adults/ children admission free)
Line-up:

18.00 – 19.00

Theatre Games and Paper Puppet Making Workshop

Husam Abed (Palestine/Jordan), Daniel Viana (Portugal), Mafalda Lopes (Portugal), Jan Polak (Slovakia)

For children >8 years old and adults. (20 participants)

It is an intensive training in work with paper and experiment the possibilities of paper as objectand puppet. Participants will enjoy the mixture between visual theatre elements and the puppet theatre techniques. The workshop will provide a platform to develop their own ideas

18:00 – 19.00

Perfumed Garden
Cast: Maia Chanvin (France) | Reka Deak (Hungary/Romania) | Dramaturge: Jacob Maksymov
For Adults. 50 people.

Sensual and Object Theatre Performance for adults. Adaptation for Al-Nafzawi’s poetic erotic book “The Perfumed Garden”. A universal human experience in language of visual metaphors, storytelling, live music and shadow acts.

Duration: 50 min
Languages: English, French, Hungarian, Czech and Arabic.

19.10 – 20.10
Me and my prejudice Workshop

Kamila Axmannova, Co-founder of Metaculture (Czech Republic)

For children. (20 participants)
From 12 to 16 years old

The aim of the workshop "Me and my prejudice is to inform about concept of prejudice, to get to know our own prejudices and dominant prejudices in our society. We will try to explain ourselves the whole process of formation of racism; from formation of stereotypes, prejudices, through constitution and manifestation of xenophobia, as far as to extremists behavior which demonstrates features of racism. We are trying to process everything, together with children, by interactive, playful and hospitable form.

19.10 – 20.10
Jam session
For all musicians (18+)
With Michal Kwiatkowsi (Poland), Husam Abed (Palestine/Jordan), Lucie Novakova (Czech Republic), Saga Bjorklund Jonsson (Sweden), Miguel Garcia (Mexico), Jan Polak (Slovakia), Eliise Selisar (Estonia), Maia Chanvin (France)

Bring your passion, enthusiasm, inspiration and instrument. The jam session offers the opportunity to meet between artists, professionals and amateurs, through the freedom of the music, but as well to feel the surroundings, listen, meditate, work as a group, learn new melodies and develop the musical sensibility.

20.20 – 21.40
Refugee safari
Written and directed by: Nicola Bremer | Cast: Husam Abed (Palestine/Jordan), Saga Bjorklund Jonsson (Sweden) | Stage Design: Reka Deak (Hungary/Romania) | Choreography: Hanna Morau (Sweden) |

A progressive house musical about war, borders, weapons, natural parks, refugees and “Sky Captain and the world of Ikea”.

A cooperation between Father and Son Mainstream [SWE, IT, GE], Dafa Puppet Theatre [JO], Babu Association [RO, HU], Bataljonen [SWE] and Naprawski [IT].

22:00 – 23:00
Screening and discussion with the director of the documentary
Refugees
Directed by: Tomas Kratochvil
Documentary Film Screening
About The film:
How does the way for the European dream from the perspective of a refugee? Director Tomas Kratochvil firsthand and using a hidden camera reveals how the smuggling business on the shores of Turkey. Refugees filmed by a documentary filmmaker Tomas Kratochvil in November 2015 in Turkey, near the border with the Islamic state, on the Aegean Sea and the Balkans. His intention was to become a fugitive and try to find and record more than doing the usual reporter’s way. On the beach near the Turkish Izmir he met Iranian couple – the mother who fled with her son to Germany to fulfill his dream of becoming a surgeon. He underwent them difficult negotiation with the smugglers, sailing on a rubber boat across the sea journey and the Balkans. Thanks to hidden cameras filmed footage of this unique life threatening business, which stands in the way of the Turkish police, nor the European Union. He is watching their heroes during the first weeks in a new home in western Germany.

About the director:
A graduate of the Faculty of Humanities, Tomáš Kratochvíl spent just one year studying editing at FAMU. He worked on the 2012 film Hives, a collaborative effort among five European film schools. His breakthrough work, the documentary Gadjo (2014), was a cinematic diary from his time living among Roma in a place considered as the worst ghetto. Czechs against Czechs (2015), a loose continuation, was awarded at Jihlava documentary film festival. His another film Dormitories (2015) also focuses on social and race issue. His last film Refugees (2016) shows the smuggling business at the turkish coastline.